Świadczone usługi

Poniżej wyszczególnione typy usług prawnych świadczone przez Kancelarię nie mają charakteru wyczerpującego. Jeżeli w poniższym wyliczeniu nie trafiliście Państwo na interesujący typ sprawy, mimo wszystko zapraszam do kontaktu. Być może, pomimo nietypowości sprawy albo jej niewyszczególnienia poniżej, będę w stanie pomóc.

SPRAWY CYWILNE i GOSPODARCZE

1) reprezentacja m. in. w sprawach:

a. związanych z wykonywaniem i nienależytym wykonywaniem umów,
b. o odszkodowania i zadośćuczynienia,
c. związanych z naruszeniem dóbr osobistych,
d. w sporach ze stosunku pracy (w szczególności związanych z wynagrodzeniem za pracę oraz ustaniem stosunku pracy),
e. związanych z dochodzeniem należności (i obroną przed dochodzeniem należności…),
f. o rozwód,
g. w postępowaniu gospodarczym, w szczególności w sporach, dotyczących umów o roboty budowlane i związane z nieruchomościami,
h. w postępowaniu egzekucyjnym,
i. o podział majątku wspólnego,
j. o zniesienie współwłasności,
k. z zakresu prawa spadkowego.

2) sporządzanie pism procesowych na każdym etapie sprawy;
3) reprezentacja w trakcie negocjacji i mediacji;
4) analizy i doradztwo przedprocesowe.

SPRAWY KARNE

1) reprezentacja w postępowaniu karnym i postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
2) sporządzanie pism procesowych na każdym etapie sprawy.

INNE

1) reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo -administracyjnym;
2) reprezentacja w postępowaniach przed sądami polubownymi;
3) reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych;
4) reprezentacja klientów przed innymi organami i instytucjami – np. przed Państwową Inspekcją Pracy.

Tworzenie i weryfikowanie umów, m. in.:

1) najmu i dzierżawy;
2) sprzedaży;
3) zlecenia;
4) o dzieło;
5) o roboty budowlane;
6) pożyczki i kredytu;
7) prawnoautorskich;
8) dożywocia;
9) kontraktów sportowych.

Pomoc prawna w negocjowaniu warunków i postanowień umów;

Konsultacje, analizy, opinie i informacje prawne, dotyczące wykładni postanowień zawartych umów i ich praktycznych konsekwencji;

Doradztwo prawne w zakresie identyfikacji ryzyk umownych i form zabezpieczenia przed nimi;

Prowadzenie sporów sądowych związanych z wykonywaniem i nienależytym wykonywaniem umów;

Obsługa inwestycji budowlanych – również realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

 • Tworzenie, weryfikowanie, opiniowanie, analizowanie umów z zakresu indywidualnego prawa pracy – umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, a także kontraktów menedżerskich;
 • Doradztwo prawne przy nawiązywaniu, rozwiązywaniu oraz zmianie stosunku pracy;
 • Prowadzenie sporów sądowych dotyczących roszczeń, wynikających ze stosunku pracy;
 • Bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa pracy – konsultacje, analizy, opinie i informacje prawne;
 • Tworzenie i weryfikowanie wewnętrznej dokumentacji pracodawców.
 • Przeprowadzanie audytów w zakresie zgodności wewnętrznych regulacji danego podmiotu z przepisami prawa odnoszącymi się do ochrony danych osobowych;
 • Przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej – wdrożenie;
 • Weryfikacja posiadanej dokumentacji i przystosowanie jej do stanu zgodnego z przepisami prawa;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Zapewnienie wsparcia w realizacji obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Doradztwo prawne w zakresie analizy ryzyka naruszenia danych osobowych i przy przeprowadzaniu oceny skutków dla ochrony danych;
 • Bieżące doradztwo prawne w zakresie zapewnienia zgodności wewnętrznej dokumentacji i procedur z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także rozwiązywania problemów prawnych wynikłych w trakcie działalności danej organizacji.
 • Przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości;
 • Tworzenie, opiniowanie i weryfikowanie umów przedwstępnych, deweloperskich, sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy;
 • Pomoc prawna w negocjowaniu umów dotyczących nieruchomości;
 • Zapewnienie wsparcia prawnego w procesie inwestycyjnym;
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, dotyczących nieruchomości, m. in. w sprawach: związanych z dochodzeniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o ustanowienie służebności przesyłu, o zniesienie współwłasności nieruchomości, o eksmisję.
 • opracowywanie dokumentów założycielskich;
 • sporządzanie i weryfikowanie pod względem prawnym wewnętrznej dokumentacji;
 • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów z kontrahentami spółki;
 • sporządzanie opinii i informacji prawnych, udzielanie konsultacji osobom zarządzającym i pracownikom;
 • reprezentacja w procesach sądowych;
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników;
 • przeprowadzanie audytu poszczególnych sfer działalności danego podmiotu;
 • gotowość do objęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • gotowość do świadczenia pomocy prawnej w formie dyżurów w siedzibie spółki;
 • bieżąca analiza przepisów branżowych dotyczących działalności danej spółki;
 • zapewnianie zgodności regulacji wewnętrznych i procesów spółki z przepisami prawnymi
 • doradztwo prawne w korespondencji z organami administracji publicznej i instytucjami.

Zakres usług, dotyczących pomocy prawnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest oczywiście przedmiotowo częściowo podobny do usług świadczonych dla spółek prawa handlowego, niemniej praktyka wskazuje, że inna jest na ogół specyfika i charakter współpracy.

Kancelaria proponuje dla mikro i małych przedsiębiorców, w szczególności osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, potrzebujących wyłącznie doraźnej pomocy prawnej, „mikro-pakiety” pomocy prawnej. Po poznaniu Państwa potrzeb, będę w stanie zaproponować, w ramach miesięcznego ryczałtu, możliwość skorzystania przez Państwa w sytuacji zaistnienia nagłego przypadku z pomocy prawnej, czy to w postaci konsultacji telefonicznej, wideokonferencji, czy w sposób bezpośredni, skorzystania z wzoru pism przygotowanych przez kancelarię lub uzyskania opinii, informacji czy analizy prawnej. Pozwoli to Państwu mieć pewność, że gdy zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy prawnej, ktoś stanie po Państwa stronie w odpowiednim czasie i na pewnych, ustalonych wcześniej warunkach finansowych, czyli zapewni dostępność i pewność usługi. Zaletą takiej relacji jest również to, że pomocy prawnej udzieli ktoś, kto już Państwa zna, co zwiększy możliwość uwzględnienia szerszej, długoterminowej perspektywy Państwa działalności.

 • Reprezentacja jednostki w sporach sądowych i postępowaniu administracyjnym;
 • Doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych;
 • Obsługa inwestycji budowlanych – również realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
 • Doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Doradztwo prawne w zakresie RODO;
 • Doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa pracy.
 • Konsultacje, porady, opinie, analizy i informacje prawne, dotyczące umów konsumenckich, czyli zawartych przez Państwa jako osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z Państwa działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Reprezentacja w postępowaniu przed ubezpieczycielami;
 • Upadłość konsumencka – analiza sytuacji prawnej, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentacja przed sądem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, a także we właściwym postępowaniu upadłościowym;
 • Roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów konsumenckich;
 • Przygotowywanie pism w sprawach konsumenckich, m. in. – skarg, reklamacji, odstąpienia od umowy, oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.
 • Świadczenie pomocy prawnej w postępowaniu egzekucyjnym – sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych, skarg, prowadzenie korespondencji z wierzycielem.

Mimo, że zakres mojej praktyki jest stosunkowo szeroki, nie znam się na wszystkim i nie zajmuję się wszystkimi rodzajami spraw. Może się tak zdarzyć, że w konkretnej sprawie, nie będę w stanie Państwu pomóc. Może być to związane również z brakiem czasu, wynikającym z zaangażowania w inne sprawy.
W takim przypadku, poinformuję Państwa o tym niezwłocznie. Będę również być może w stanie wskazać radcę prawnego albo adwokata, który będzie w stanie udzielić Państwu pomocy prawnej w tym zakresie, ponieważ utrzymuję bieżący kontakt i współpracuję z innymi kancelariami radców prawnych i adwokatów.