Przydatne informacje

W tym miejscu, podaję kilka informacji, z którymi warto się w mojej ocenie zapoznać zanim zdecydują się Państwo skorzystać z usług kancelarii prawnej.

Zawód radcy prawnego, który wykonuję jest jednym z regulowanych zawodów prawniczych, którego zasady wykonywania określa Ustawa o radcach prawnych z dnia 06.07.1982 r. Jest to wolny zawód i zawód zaufania publicznego, a jego wykonywanie polega na świadczeniu pomocy prawnej, które polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego wymaga nabycia stosownych, określonych ustawowo uprawnień, w szczególności chodzi o ukończenie wyższych studiów prawniczych a także odbycie aplikacji radcowskiej i złożenie egzaminu radcowskiego. Należy również wskazać, że każdy radca prawny zobowiązany jest do przestrzegania pewnych reguł wykonywania zawodu i związany jest postanowieniami Kodeksu Etyki zawodowej. Chodzi, w szczególności o obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej – czyli nakaz zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym radca prawny dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a także szereg postanowień, mających prowadzić do unikania konfliktu interesów. Decydując się na skorzystanie z usług radcy prawnego, macie zatem Państwo pewność co do świadczenia pomocy prawnej przez osobę, która zdobyła określone wykształcenie, ukończyła szkolenie zawodowe, a także wiążą ją pewne przyjęte reguły wykonywania zawodu – takie właśnie jak np. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

W obecnym stanie prawnym zakres uprawnień zawodowych radców prawnych i adwokatów jest w zasadzie tożsamy. Adwokaci – w przeciwieństwie do radców prawnych – nie mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Natomiast, radcowie prawni mogą świadczyć pomoc prawną, polegającą na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe tylko jeżeli nie pozostają w stosunku pracy.

Zazwyczaj klienci przychodzą do kancelarii z już zaistniałym problemem prawnym, szukając niejako działań naprawczych czy ratunkowych. W wielu sytuacjach warto jednak rozważyć konsultację z radcą prawnym już na etapie ustalania swojej sytuacji prawnej, czy planowania przedsięwzięć w życiu osobistym lub zawodowym, czy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Takie podejście często pozwala uniknąć problemów w przyszłości.

Zdarzają się oczywiście osoby z doświadczeniem w sprawach sądowych, jednak statystycznie można wskazać, że większość klientów, to osoby, które pierwszy raz mają kontakt z sądami. Często kontakt ten będzie pewnego rodzaju zaskoczeniem, niekiedy nawet szokiem. Poszczególne postępowania (np. cywilne, karne, administracyjne…) toczą się w oparciu o procedury, z których każda cechuje się pewnymi osobliwościami. Również język prawny (język aktów prawnych) i prawniczy („żargon prawniczy”) przepełnione są specyficzną terminologią. Do tego dochodzą zawiłości proceduralne w sprawach sądowych, a także często sytuacja konfliktowa, będąca tłem sprawy. Wszystko to powoduje stres. Pod jego wpływem zdarzają się postawy „prokrastynackie”, polegające na unikaniu konfrontacji ze stresującą sytuacją (np. unikaniu otwierania korespondencji sądowej czy windykacyjnej). Warto jednak rekomendować w takiej sytuacji rozwiązanie przeciwne. Jak najszybsze zmierzenie się z sytuacją, ustalenie planu działania i jeżeli uważają Państwo, że nie będą w stanie samodzielnie poprowadzić swojej sprawy, skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji każdy dzień może być bardzo istotny dla zapewnienia sobie odpowiedniej ochrony swoich interesów. Odpowiednio szybka reakcja pozwoli zastanowić się nad strategią procesową, zgromadzić potrzebne dokumenty, a także przygotować pisemnie stanowisko procesowe z zachowaniem ustawowych terminów, które są nieodłącznym elementem sądowych procedur.

Gdy chcą Państwo dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym, przed sądem cywilnym muszą liczyć się Państwo z kosztami. Chodzi tu, przede wszystkim, o opłaty sądowe (opłacie podlegają przykładowo pozew i apelacja), o koszty procesu (zasadą jest, że: „Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).” – zgodnie z przepisem art. 98 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego) i o wydatki (np. na opinie biegłych sądowych). Warto również mieć na uwadze możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłat sądowych w sytuacji, gdy Państwa sytuacja majątkowa nie pozwala na ich poniesienie.

W ramach prowadzonej działalności spotykam się czasami z pewnym niezrozumieniem specyfiki zawodów prawniczych. Zdarza się bowiem, że dana osoba oczekuje natychmiastowej odpowiedzi na swoje problemy prawne. Należy w tym zakresie wyjaśnić, że zdecydowana większość spraw i zagadnień prawnych wymaga rzetelnej analizy danego stanu faktycznego, co odbywa się w oparciu o „wywiad” z klientem i dostarczone przez niego dokumenty. Każdy stan faktyczny jest inny. Czasami z pozoru niewiele znaczące subtelności danej sprawy powodują, że jest ona po prostu unikalna. W praktyce możecie Państwo oczywiście uzyskać poradę prawną,
dotyczącą brzmienia i wykładni przepisów prawnych, dotyczących danej dziedziny prawa – będzie miała ona charakter abstrakcyjny, nie odnoszący się do Państwa sytuacji prawnej. Jednak by uzyskać poradę, opinię, czy informację, dotyczącą konkretnie swojej sytuacji osobistej, majątkowej, zawodowej, czy procesowej, zapewne nie obejdzie się bez analizy dostarczonych przez Państwa dokumentów i opisu stanu faktycznego sprawy. Taka pomoc prawna jest bardziej czasochłonna i by ją uzyskać należy skontaktować się ze mną odpowiednio wcześniej.

Część osób korzystających z usług prawnych nie jest świadoma, że postępowanie sądowe, to na ogół dość czasochłonny proces. Konkretny czas trwania danej sprawy sądowej zależy od wielu czynników, ale warto mieć ogólne wyobrażenie, że załatwienie Państwa sprawy w sądzie potrwa zapewne co najmniej kilka, kilkanaście miesięcy. By ocenić, czy Państwa sprawa koniecznie musi zostać skierowana do postepowania sądowego, czy też możliwa jest próba negocjacji czy mediacji w celu jej polubownego zakończenia, niezbędne będzie jej przeanalizowanie. W tym celu również zapraszam do kontaktu.